TSULJ_Banner

เกี่ยวกับวารสาร

ISSN XXXX-XXXX (Online)

วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
1. ด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Arts and Humanities)
2. ด้านธุรกิจ การจัดการและการบัญชี (Business, Management and Accounting)
3. ด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) อาทิ การศึกษา กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 (2023): มกราคม-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 12 (2023): มกราคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-07-26

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์

ดูทุกฉบับ