ISSN: -  E-ISSN: 2774-0943

กำหนดออก : 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ จากงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ทางด้านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในมิติความรู้ สหวิทยาการสมัยใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-09

ดูทุกฉบับ