ISSN: -  E-ISSN: 2774-0943

กำหนดออก : 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ จากงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในมิติความรู้ สหวิทยาการสมัยใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารวิจัยและพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

สื่อการเรียนรู้ด้วยจักรวาลนฤมิตของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อุดรธานี

สมปราชญ์ อุส่าห์ , ส่งศักดิ์ ศรีบุญเรือง, สุทธิกานต์ จักรพันธ์, นิพล สังสุทธิ

11-20

ศักยภาพสินค้าชุมชนในจังหวัดนครพนมเพื่อจัดทำข้อเสนอการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ชนิดา ยุบลไสย์, กัญลยา มิขะมา, อธิราชย์ นันขันตี, เสาวคนธ์ เหมวงษ์, คมกฤษณ์ ชูเรือง, อังศุมาลิน สมเทพ, กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์

51-65

ดูทุกฉบับ